Home
 

ELISA Kits

 

1

 

PRIME ELISA Kits

Torch
01-100 Rubella IgG 96 Test Set
01-110 Rubella IgM 96 Test Set
01-120 Toxoplasma IgG 96 Test Set
01-130 Toxoplasma IgM 96 Test Set
01-140 CMV IgG 96 Test Set
01-150 CMV IgM 96 Test Set
01-160 HSV 1 & 2 IgG 96 Test Set

 

Early Childhood Diseases
01-180 VZV IgG 96 Test Set
01-190 Measles IgG 96 Test Set
01-200 Mumps IgG 96 Test Set
01-190M Measles IgM 96 Test Set
01-200M Mumps IgM 96 Test Set

 

Infectious Mononucleosis
01-460 EB NA IgG 96 Test Set
01-470 EB VCA IgG 96 Test Set
01-480 EB VCA IgM 96 Test Set
01-490 EB EA-D IgG 96 Test Set

 

Rheumatology
01-310H ANA Screen* 96 Test Set
01-330H ENA Screen* 96 Test Set
01-210 Anti-dsDNA 96 Test Set
01-230 Anti-SM 96 Test Set
01-240 Anti-SM/RNP 96 Test Set
01-250 Anti-SSA 96 Test Set
01-260 Anti-SSB 96 Test Set
01-270 Anti-SCL 70 96 Test Set
01-280 Anti-Jo 1 96 Test Set

 

Thrombosis
01-380 Cardiolipin IgG 96 Test Set
01-500 Cardiolipin IgM 96 Test Set

 

Thyroid
01-530 TG 96 Test Set
01-540 TPO 96 Test Set

 

Miscellaneous
01-560H H. Pylori IgM* 96 Test Set
01-580 Syphilis IgG 96 Test Set